Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Samenlevingscontract

Gewijz.
23-02-2006

 • In hoeverre willen partijen hun inkomsten delen? Hoe is de regeling indien één van beiden in het geheel geen inkomsten heeft?

 • In welke verhouding nemen partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening? Wat behoort tot de kosten van de huishouding?

 • Welke bank- en girorekeningen zijn gemeenschappelijk en welke zijn dat niet? Behoort het tegoed op de gemeenschappelijke rekening aan beiden, ieder voor de helft toe?

 • Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te zijn?

 • Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning bijdraagt dan de ander?

 • Hoe wordt de positie versterkt van degene die intrekt bij iemand die enig eigenaar is van de woning?

 • Dienen voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen gemeenschappelijk eigendom te zijn?

 • Hoe moet worden aangetoond dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn?

 • Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden?

 • Melden partijen elkaar (zo mogelijk) aan als begunstigde voor het partnerpensioen?

 • Op welke wijze zijn overlijdensrisicoverzekeringen formeel geregeld? Is bij de zogenaamde spaarhypotheek een splitsing aangebracht tussen de spaarpremie en de risicopremie?

 • Wat zullen de gevolgen zijn bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning? Hoe worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld? Dient de ene partner een bijdrage te leveren aan de verhuis- en herinrichtingskosten van de andere?

 • Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan?

 • Is het wellicht gewenst dat de partner (niet-ouder) na beëindiging van de relatie nog enige tijd alimentatie betaalt voor het kind van de ex-partner?

 • Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Dient een testament te worden gemaakt ten gunste van de langstlevende partner? Moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin afstammelingen aanwezig zijn en het geval waarin dat niet zo is?

 • Moeten bij overlijden bepaalde goederen niet naar de partner, maar naar de familie van de overledene?

 • Op welke wijze dienen geschillen tussen partijen te worden beslist?

Print Start Info Populair Mail