Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Overlijden

Gewijz.
03-02-2015

 • Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

 • Probeer na te gaan of er een testament of donorcodicil is.

 • U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden.

 • Indien de rekeningen bij de bank geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.

 • Tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan, dient te worden gewijzigd.

 • Vraag de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar u wel bij kunt.

 • Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.

 • Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen etc.

 • Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.

 • Indien men een hypotheek heeft op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

 • Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

 • Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.

 • Licht ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de polis(sen) gewijzigd dien(en)t te worden.

 • Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenouder-gezin.

 • Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.

 • Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.

 • Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.

 • Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen.

 • Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting.

 • Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.

Print Start Info Populair Mail