Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Checklist Ontslag

Gewijz.
13-07-2010

 • Blijf kalm. Blijf rustig tijdens een "ontslaggesprek", ook al dreigen de emoties vaak hoog op te lopen. Laat de werkgever zoveel mogelijk het woord voeren en hoor de argumenten aan, zonodig met de opmerking dat u het met deze punten niet eens bent. Loop ook niet zomaar weg. Als de druk werkelijk te hoog wordt, is het raadzaam om u ziek te melden.

 • Ga niet akkoord. Laat u niet onder druk zetten om akkoord te gaan met een voorstel van uw werkgever ook al lijkt dit op het eerste gezicht misschien helemaal niet slecht. Het is belangrijk om eerst alle consequenties van een dergelijk voorstel te overzien alvorens er inhoudelijk op te reageren.

 • Protesteer. Teken protest aan tegen een ontslagaanzegging, mondeling en schriftelijk. Als uw werkgever daarbij kritiek heeft op uw functioneren is het van belang om deze kritiek schriftelijk en puntsgewijs te weerleggen.

 • Geef geen onnodige informatie. Laat u tegenover uw werkgever niet uit over uw kansen op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst. Alle door u verstrekte (persoonlijke) informatie kan door uw werkgever gebruikt worden om de nadelige gevolgen van het ontslag op u af te wentelen.

 • Laat alles op papier zetten. Sommige werkgevers hebben de neiging voorstellen "uit de losse pols" in een gesprek mee te delen. Dring er bij uw werkgever op aan een dergelijk voorstel op papier te zetten. Dit is een normale gang van zaken. Vergeet niet dat u uw baan dreigt te verliezen. U heeft er dan ook recht op precies te weten wat uw werkgever nu eigenlijk voorstelt.

 • Lever niet gelijk alle bedrijfseigendommen in (bijv. gsm, laptop, lease-auto). Het is gebruikelijk dat pas bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst de bedrijfseigendommen worden ingeleverd. Inlevering op een eerder moment kan door de rechter uitgelegd worden als instemming van uw zijde met het ontslag.

 • Ontslagvergoeding als bedrag ineens. Streef bij voorkeur naar een afvloeiingsregeling waarbij aan u een bedrag ineens ter beschikking wordt gesteld. Suppletieregelingen (periodieke uitkeringen) vormen vaak een blijvende bron van ergernis. Bovendien blijft u afhankelijk van uw werkgever zelfs nadat uw arbeidscontract beëindigd is.
  N.B. Zie verder ook onze checklist gouden handdruk.

 • Wees bedacht op alle gevolgen alvorens in te stemmen. Zorg ervoor dat u alle risico's en gevolgen van het ontslag kent voordat u eventueel met een ontslag instemt. Dit geldt niet alleen voor uw recht op een uitkering, maar ook voor de financiële en fiscale gevolgen van het ontslag.

 • Neem geen adviseur van uw werkgever. Vergeet niet dat werkgever en werknemer bij ontslag volstrekt tegengestelde belangen hebben en dat een adviseur slechts één belang dient: dat van zijn opdrachtgever.

Print Start Info Populair Mail