Checklist Overlijden
Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
Probeer na te gaan of er een testament of donorcodicil is.
U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden.
Indien de rekeningen bij de bank geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
Tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op beider naam staan, dient te worden gewijzigd.
Vraag de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een andere rekening te storten waar u wel bij kunt.
Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.
Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen etc.
Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
Indien men een hypotheek heeft op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.
Licht ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de polis(sen) gewijzigd dien(en)t te worden.
Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenouder-gezin.
Indien u persoonlijke leningen hebt afgesloten of aankopen hebt gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag u in verband met het overlijden van uw partner is kwijtgescholden.
Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.
Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen.
Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting.
Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.

ChecklistPagina.nl, om niets te vergeten!