Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Latijnse begrippen


 • AC: Anno Christi (in het jaar van Christus)
 • AD: Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
 • AF: Anno Futuro (volgend jaar)
 • AH: Anno Hodie (op de dag van vandaag)
 • AI: Ad Interim (tussentijds)
 • AM: Anno Mundi (in het jaar der wereld)
 • AM: Ante Meridiem (in de voormiddag)
 • BC: Before Christ
 • CQ: Casu Quo (in het geval dat)
 • CS: Cum Suis (met de zijnen)
 • CV: Curriculum Vitae
 • DD: De Dato (daterend van)
 • DG: Deo Gratias (God zij dank)
 • DV: Deo Volente (als God het wil)
 • EO: Ex Officio (ambsthalve)
 • EP: Ex Professo (beroepshalve)
 • IC: In Casu (in dit geval)
 • IE: Id Est (het is)
 • IM: In Memoriam (ter herinnering)
 • LS: Lectori Salutem (de lezer heil)
 • MM: Memento Mori (gedenk te sterven)
 • MM: Mutatis Mutandis (veranderen wat veranderd moet worden)
 • NB: Nota Bene (let goed op)
 • NN: Nomen Nescion (ik weet de naam niet)
 • PD: Pro Deo
 • PM: Post Meridiem (na de middag)
 • PM: Pro Memorie (ter herinnering)
 • PS: Post Scriptum (naschrift)
 • QED: Quod Errat Demonstrandum (wat bewezen moest worden)
 • QEF: Quod Errat Faciendum (wat gedaan moest worden)
 • QQ: Qualitate Qua (in de hoedanigheid waarin)
 • RIP: Requiescat In Pace (opdat hij/zij ruste in vrede)
 • SPQR: Senatus Populusque Romanus (De senaat en het volk)
 • ST: Salvo Titulo (zonder vermelding van de (aanspreek)titel
 • SSTT: Salvis Titulis (zonder vermelding van (aanspreek)titels
 • VV: Vice Versa (heen en terug)
 • A posteriori (achteraf gedacht of vanuit de ervaring)
 • A priori (van vroeger of vóór de zintuigelijke waarneming)
 • Ad fundum (tot de bodem)
 • Ad infinitum (tot in het oneindige)
 • Alea iacta est (de teerling is geworden)
 • Amor omnia vincit (liefde overwint alles)
 • Anima sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam)
 • Bona fide (te goeder trouw)
 • Ars longa, vita brevis (kunst is lang, het leven is kort)
 • Carpe diem (pluk de dag)
 • Cave canem (wees op uw hoede voor de hond)
 • Caveat emptor (de koper zij op zijn hoede)
 • Cogito ergo sum (ik denk dus ik besta)
 • Condicio sine qua non (voorwaarde zonder welke het gevolg niet zou zijn)
 • Contradictio in terminis (tegenspraak in termen)
 • Cum laude (met onderscheiding)
 • De facto (in werkelijkheid)
 • Dictum factum (zo gezegd, zo gedaan)
 • Deus ex machina (God uit de machine)
 • Divide et impera (verdeel en heers)
 • Dubito ergo sum (ik twijfel dus ik besta)
 • Dulce et decorum est pro patria mori (het is zacht en eervol te sterven voor het vaderland)
 • E pluribus unum (één uit velen)
 • Ergo (derhalve, dus)
 • Errare humanum est (vergissen is menselijk)
 • Exempli gratia (bijvoorbeeld)
 • Festina lente (haast u langzaam)
 • Hodie mihi, cras tibi (heden ik, morgen gij)
 • Homo sapiens non urinat in ventum (een wijs man plast niet tegen de wind in)
 • In dubio (in twijfel)
 • In dulci jubilo (in zoete vreugde)
 • In optima forma (in optimale conditie)
 • In vino veritas (in wijn zit waarheid)
 • Ipso facto (door het feit zelf)
 • In spe (in de toekomst)
 • Mala fide (te kwader trouw)
 • Mea culpa, mea maxima culpa (door mijn schuld, mijn ergste fout)
 • Morituri te salutant (zij die gaan sterven, groeten u)
 • Linea recta (in rechte lijn)
 • Luctor et emergo (ik worstel en kom boven)
 • Nil volentibus arduum (niets is onmogelijk voor hen die willen)
 • Nomen est omen (een naam is een voorteken)
 • Nunc est bibendum (nu is het tijd om te drinken)
 • Ora et labora (bid en werk)
 • Omnia vincit amor (liefde overwint alles)
 • Pecunia non olet (geld stinkt niet)
 • Repetitio est mater studiorum (repetitie is de moeder van studeren)
 • Rideo ergo sum (ik lach, dus ik besta)
 • Sanis libris, vita lacuna (zonder boeken is het leven ledig)
 • Semper fidelis (altijd trouw)
 • Similia similibus curantur (soort zoekt soort)
 • Similia similibus dissolventur (gelijke zaken worden opgelost in gelijke zaken)
 • Stante pede (op staande voet)
 • Status quo (huidige status)
 • Quid pro quo (voor wat hoort wat)
 • Quod libet (zoveel als men wil)
 • Quo vadis (waar ga jij heen)
 • Quot capita, tot sensus (zoveel hoofden, zoveel zinnen)
 • Urbi et orbi (voor de stad (Rome) en voor de wereld)
 • Veni, vidi, vici (ik ben gekomen, ik heb gezien, ik heb overwonnen)
Start Populair Info Mail