Met vele checklists, die helpen niets over het hoofd te zien

Afkortingen


 • AA: Alcoholists Anonymus
 • aaww: Altijd Al Willen Weten
 • AA: Alcoholists Anonymus
 • aaww: Altijd Al Willen Weten
 • ABC: Activity-Based-Costing
 • ABS: Anti-BlokkeerSysteem
 • ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • AEX: Amsterdam Exchange indeX
 • AFM: Autoriteit Financiële Markten
 • ai: Ad Interim
 • AI(C)DA: Attention, Interest, (Convince,) Desire, Action (marketing)
 • AIDS: Acquired Immuno Deficiency Syndrome
 • AIVD: Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst
 • AC: Anno Christi
 • AC: Appellation Contrôlée
 • AD: Anno Domini (in het jaar onzes Heren)
 • AM: Ante Meridiem (in de voormiddag)
 • AM: Anno Mundi (in het jaar der wereld)
 • AM: Amplitude Modulation (middengolf)
 • ANP: Algemeen Nederlands Persbureau
 • ANW: Algemene Nabestaandenwet voor Wezen
 • ANWB: Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
 • AOW: Algemene OuderdomsWet
 • APK: Algemene Periodieke (auto-)Keuring
 • asap: As Soon As Possible
 • ASPI: A Scsi Programming Interface
 • ATB: All Terrain Bicycle
 • AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 • BC: Before Christ
 • BKR: Buro Krediet Registratie
 • BMI: Body Mass Index
 • BOB: Bewust Onbeschonken Bestuurder
 • BPM: Beats Per Minute
 • BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy (gekkekoeienziekte)
 • BSN: Burger Service Nummer (voorheen SOFI)
 • BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde
 • BV: Besloten Vennootschap
 • BVD: Binnenlands VeiligheidsDienst (tegenwoordig AIVD)
 • BYOD: Bring Your Own Device
 • CAD: Computer Aided Design
 • CAO: Collectieve ArbeidsOvereenkomst
 • CBS: Centraal Buro voor Statistiek
 • cc: Copie Conform
 • CD: Compact Disc
 • CD: Corps Diplomatique
 • CDA: Christelijk Democratisch Appel
 • CEO: Chief Executive Officer
 • CIM: Computer Integrated Manufacturing
 • CIO: Chief Information Officer
 • CITO: Centraal Instituut voor TOetsontwikkeling
 • CJP: Cultureel Jongeren Paspoort
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CTI: Chief Technology Officer
 • CV: Centrale Verwarming
 • CV: Curriculum Vitae
 • DG: Deo Gratias (God zij dank)
 • DNA: Desoxyribo Nucleic Acid (desoxyribonucleïnezuur)
 • DNS: Domain Name Server (internet)
 • DOS: Disc Operating System
 • DPI: Dots Per Inch
 • DSDM: Dynamic System Development Method
 • DTP: Desk Top Publishing
 • DVD: Digital Versatile Disc
 • ECD: Economische ControleDienst
 • EDI: Electronic Data Interchange
 • EFQM: European Federation for Quality Management
 • EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken
 • EK: Europees Kampioenschap
 • EU: Europese Unie
 • FAO: Food and Agricultural Oroganization
 • FAQ: Frequently Asked Questions
 • FBI: Federal Bureau of Investigation (VS)
 • FIFA: Fédération Internationale de Football Associations
 • FM: Frequency Modulation
 • fmcg: Fast-Moving Consumer Goods
 • FTP: File-Transfer Protocol (internet)
 • GEB: Gemeentelijk EnergieBedrijf
 • GGD: Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
 • gbdp: Goed Bij De Pinken
 • gft: Groente, Fruit en Tuin (afval)
 • gigo: Garbage In, Garbage Out
 • GMT: Greenwich Mean Time
 • GS: Gedeputeerde Staten
 • GSM: Global System for Mobility
 • GUI: Graphical User Interface
 • HAVO: Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
 • HBO: Hoger BeroepsOnderwijs
 • HH: Hare Hoogheid
 • HIV: Human Immunodeficit Virus
 • HRM: Human Resource Management
 • HSL: Hoge SnelheidsLijn
 • HTML: HyperText Markup Language (internet)
 • HTTP: HyperText Transfer Protocol (internet)
 • hw: Hoog Water
 • IATA: International Air Traffic Association
 • IC: Integrated Circuit
 • IC: Intensive Care
 • ICT: Information & Communication Technology
 • IMF: Internationaal Monetair Fonds
 • IND: Immigratie en Naturalisatie Dienst
 • INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit
 • IOC: Internationaal Olympisch Comité
 • ISBN: International Standard Book Number
 • ISO: International Standardization Organization
 • ISS: Institute of Social Studies
 • IVF: In-VitroFertilisatie
 • IT: Information Technology
 • ITIL: IT Infrastructure Library
 • jbf: Jan Boeren Fluitjes (methode)
 • JIT: Just-In-Time
 • jr: Junior
 • KB: Koninklijk Besluit
 • KCA: Klein Chemisch Afval
 • KH: Koninklijke Hoogheid
 • KI: Kunstmatige Innseminatie
 • kir: (met een) Kluitje In het Riet
 • kiss: Keep It Simple and Stupid
 • KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
 • KNAC: Koninklijke Nederlandse AutomobielClub
 • KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • KNVB: Koninklijke Nederlandse VoetbalBond
 • ko: Knock-Out
 • KPI: Key Performance Indicator
 • KSF: Kritische SuccesFactoren
 • KvK: Kamer van Koophandel
 • LAN: Local Area Network
 • LAT: Living Apart Together
 • LED: Light Emitting Diode
 • lifo: Last In, First Out
 • lvt: Leuk Voor Thuis
 • LS: Lectori Salutem (de lezer heil)
 • LSD: LysergSäureDiäthylamid
 • lw: Laag Water
 • MBA: Master of Business Administration
 • MBO: Middelbaar BeroepsOnderwijs
 • MET: MiddelEuropese Tijd
 • MIT: Massachusetts Institute of Technology
 • MKB: Midden en Klein Bedrijf
 • mm: Mutatis Mutandis
 • MMS: Multimedia Message Service
 • MR: MedezeggenschapsRaad
 • NAP: Normaal Amsterdams Peil
 • NASA: National Aeronautics and Space Administration
 • NAVO: NoordAtlantische VerdragsOrganisatie
 • NIBUD: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
 • nih: Not Invented Here
 • nimby: Not In My BackYard (niet in mijn achtertuin)
 • NIPO: Nationaal Instituut voor de Publieke Opiniepeiling
 • nl: NameLijk
 • NLP: Neuro-Linguïstisch Programmeren
 • NMA: Nederlandse Mededingings Autoriteit
 • NN: Nomen Nescio (ik weet de naam niet)
 • NNI: Nederlands Normalisatie-Instituut
 • NOS: Nederlandse OmroepStichting
 • NOVIB: Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
 • NP: Niet Parkeren
 • NPO: Nederlandse Publieke Omroep
 • NV: Naamloze Vennootschap
 • NZHRM: Noord- en ZuidHollandse Redding Maatschappij
 • oa: Onder Andere
 • OB: OmzetBelasting
 • OCR: Optical Character Recognition/Reader
 • OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 • OGB: Onroerend-GoedBelasting
 • OK: OperatieKamer
 • OLAP: OnLine Analytical Processing
 • OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
 • OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
 • OR: OndernemingsRaad
 • OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
 • PABO: Pedagogisch Academie voor het BasisOnderwijs
 • PC: Personal Computer
 • PCB: PolyChloorBifenyl
 • PD: Pro Deo
 • PM: Post Meridiem (na de middag)
 • pm: Pro Memoria (ter herinnering)
 • PMW: ProjectMatig Werken
 • pr: Persoonlijk Record
 • PR: Public Relations
 • PRINCE: PRojects IN Controlled Environment
 • PS: Post Scriptum (naschrift)
 • PS: Provinciale Staten
 • PvdA: Partij Van De Arbeid
 • PZ: PersoneelsZaken
 • R & D: Research & Development
 • RAM: Random Access Memory
 • RDW: RijksDienst voor het Wegverkeer
 • REM: Rapid Eye Movement
 • RIAGG: Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondsheidszorg
 • RIP: Requiescat In Pace (hij ruste in vrede)
 • RIVM: RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • ROI: Return On Investment
 • ROM: Read Only Memory
 • RSI: Repetitive Strain Injury
 • RTFM: Read The F*cking Manual
 • RvB: Raad Van Bestuur
 • RWS: RijksWaterStaat
 • SARS: Severe Acute Respiration Syndrome
 • SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
 • SCSI: Small Computer System Interface
 • SER: Sociaal-Economische Raad
 • SF: Science Fiction
 • SIRE: Stichting Ideële REclame
 • RK: Rooms-Katholiek
 • RVD: RijksVoorlichtingsDienst
 • SLA: Service Level Agreement
 • SM: SadoMasochisme
 • SMS: Short Message Service
 • SOA: Sexueel Overdraagbare Aandoening
 • SOFI: SOciaal FIscaal nummer (tegenwoordig BSN)
 • SOS: Save Our Souls (in morse ...---...)
 • sr: Senior
 • SQL: Structured Query Language
 • SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
 • TBR: TerBeschikkingstelling van de Regering (verouderd)
 • TBS: TerBeschikkingStelling
 • TCO: Total Cost of Ownership
 • TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
 • teab: Tegen Elk Aannemelijk Bod
 • TGV: Train à Grande Vitesse (HSL in Nl)
 • TIR: Transit International Routier
 • tl: Tube-Light
 • TMAP: Test Management APproach
 • TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 • TNT: TriNitroTolueen
 • TT: Touring Trophy
 • TQM: Total Quality Management
 • UEFA: Union of European Football Associations
 • UFO: Unidentified Flying Object
 • UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
 • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 • UNICEF: United Nations International Childrens's Emergency Fund
 • URL: Uniform Resource Locator (internet)
 • USB: Universal Serial Bus
 • USP: Unique Sales Proposition/Point
 • UWV: Uitvoering WerknemersVerzekeringen
 • VHS: Video Home System
 • VIP: Very Important Person
 • VMBO: Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
 • VN: Verenigde Naties
 • VNO: Verbond van Nederlandse Ondernemingen
 • VP: Vice-President
 • VPRO: Vrijzinnig Protestanse Radio Omroep
 • VSOP: Very Superior Old Pale
 • VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • VVV: Vereniging voor VreemdelingenVerkeer
 • VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
 • WAO: Wet ArbeidsOngeschiktheid
 • wc: WaterCloset
 • WHO: World Health Organization
 • WIIFM: What's In It For Me
 • WK: Wereld Kampioenschap
 • WNF: Wereld NatuurFonds
 • WR: WereldRecord
 • WSF: Wet op de StudieFinanciering
 • WTC: World Trade Center
 • wysiwyg: What You See Is What You Get
 • WW: WerkloosheidsWet
 • WWW: World Wide Web (internet)
 • XL: eXtra Large
 • XML: eXtensible Markup Language
 • XXL: eXtra eXtra Large
 • YMCA: Young Men's Christian Association
 • zgan: Zo Goed Als Nieuw
 • ZH: Zijne Hoogheid
 • ZKH: Zijne Koninklijke Hoogheid
Start Populair Info Mail